ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Santa’s Hotels -ketju käsittää seuraavat hotellit:

 • Hotel Santa Claus Oy, 1614402-5
  • Santa’s Hotel Santa Claus
   Korkalonkatu 29
   96200 Rovaniemi
   p. 016 321 321
  • Santa’s Igloos Arctic Circle
   Joulumaankuja 8
   96930 Rovaniemi
   p. 0400 102 170
  • Santa’s Hotel Rudolf
   Koskikatu 41-43
   96100 Rovaniemi
   p. 016 321 321
  • Santa’s Chalets Rakka
   Urpiaisenkuja 4
   99490 Kilpisjärvi
   p. 0400 230 011
 • Saariselän Tunturihotellit Oy, 0942022-0
  • Santa’s Hotel Tunturi
   Lutontie 3
   99830 Saariselkä
   p. 016 68 111
 • Hotel Aurora Oy, 1871193-5
  • Santa’s Hotel Aurora
   Luppokeino 1
   99555 LUOSTO
   p. 0400 102 200
 • Kalajoen kylpylähotelli Sani Oy, 1996583-0
  • Santa’s Resort & Spa Hotel Sani
   Jukupolku 5
   85100 Kalajoki
   p. 08 4692 500

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hannu Wärme, hannu.warme(at)santashotels.fi, p. 0400 986 945

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Tietosuojavastaavana Santa’s Hotels -ketjussa toimii Hannu Wärme, hannu.warme(at)santashotels.fi, p. 0400 986 945.

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään Santa’s Hotels -ketjun asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään ja saadaan yhteistyökumppaneilta.

8 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Santa’s Hotels -ketjun markkinointirekisteriin. Santa’s Hotels -ketju luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tai sidosryhmän tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Santa’s Hotels -ketjua toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Santa’s Hotels -ketjua luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Santa’s Hotels -ketjun hallussa olevasta tietokannasta.

9 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

10 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

11 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

12 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

13 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Santa’s Hotels -ketju poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Santa’s Hotels -ketjua säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

14 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 15.5.2018.